museum-digitalwestfalen

Close

Search museums

Close

Search collections

Burgsteinfurter Sammlung historischer Medizingeräte Wärmetherapiegerät / Diathermiegerät oder Bestrahlungsgerät

Collection: Wärmetherapiegerät / Diathermiegerät oder Bestrahlungsgerät ( Burgsteinfurter Sammlung historischer Medizingeräte )

About the collection

Objects